Nhiệm vụ chuyên môn

Hệ thống quản lý nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ KHCN - HTQT, dự án đầu tư

Truy cập

Điều hành trực tuyến

Hệ thống điều hành trực tuyến các cuộc họp

Truy cập

Điều tra, khảo sát TNN

Hệ thống điều tra khảo sát tài nguyên nước

Truy cập

Quản trị dữ liệu lớn

Hệ thống quản trị dữ liệu lớn tài nguyên nước

Truy cập

Kiểm soát an ninh

Hệ thống kiểm soát an ninh tòa nhà

Truy cập

NAWAPI GIS Enterprise

Hệ thống nền tảng bản đồ số dùng chung NAWAPI

Truy cập